Podmínky užívání

Podmínky používání serveru www.sbalenodoraje.cz (dále jen Server)

Provozovatelem Serveru je YachtWeddnig, a.s., Betlémská 10, 110 00 Praha 1, IČO: 25596004 zapsaná u Městského soudu v Praze pod B 9094.

Uživatelem je každý návštěvník stránek na doméně i jakékoliv subdoméně sbalenodoraje.cz. Všechny služby Serveru jsou přístupné pouze uživatelům od 18 let věku. Uživatelé mladší 18 let nesmí mít na server registraci. Neregistrovaní uživatelé Serveru jsou oprávněni Server užívat pouze za účelem čtení obsahu Serveru.

Před procházením Serveru je každý uživatel povinen přečíst si tyto podmínky. V případě, že s nimi nesouhlasí, je povinen stránky na adrese sbalenodoraje.cz opustit.

Veškerá data zadaná uživatelem musí být pravdivá a nesmí být protiprávní.

Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených uživatelem jen mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací

Uživatel smí služby Serveru používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České republiky a nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod a všeobecně přijímanými etickými pravidly. Na Serveru je zejména zakázáno publikovat jakákoli data:

 • – s pornografickým obsahem,
  – jejichž obsah by byl v rozporu s těmito podmínkami,
  – jejichž obsah by mohl poškodit třetí osobu,
  – jejichž zveřejnění je omezeno autorským právem nebo obdobným právem nebo ochranou a/nebo vyžaduje souhlas třetí osoby,
  – jež obsahují osobní údaje, bez splnění zákonných podmínek,
  – jejichž obsah propaguje komerční služby; nebo jiné servery s podobnými službami jako server www.sbalenodoraje.cz nebo serveru konkurenčními,
  – obsahující urážlivé, vulgární, rasistické příspěvky, nebo příspěvky které jsou inzercí nebo reklamou.
  – Všechna data zadaná uživatelem mohou být cenzurována provozovatelem Serveru, který je může bez vysvětlení smazat.

Provozovatel se zříká jakékoli odpovědnosti za obsah jakýchkoliv dat zadaných uživatelem.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které bylo způsobeno uživatelem.

Uživatel souhlasí s tím, že:

 • – provozovatel může zveřejnit jakákoli data zadaná uživatelem, vyjma přihlašovacího hesla a emailu,
  služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery); provozovatel není zodpovědný za obsah žádného Propojeného serveru,
  – uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne vložením na Server, mohou být použita třetí osobou; provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob a následky těchto zásahů,
  Uživatel tímto vyslovuje souhlas ke zpoplatnění zobrazování části nebo celého Serveru.

Uživatel je povinen:

respektovat aktuální podmínky používání Serveru dostupné na internetové adrese https://www.sbalenodoraje.cz/podminky-uzivani.html, zdržet se propagování konkurenčních služeb či využívat služby Serveru pro jiné komerční účely, uvést při využití služeb Serveru platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované provozovatelem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu s předpisy na ochranu osobních údajů, a jsou nutné pro zařazení dat do příslušné kategorie; uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu, bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za újmu, kterou způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl, jakož i za škody způsobené provozovateli. Provozovatel nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru.

Pro data, která uživatel na Server vkládá mohou platit další pokyny a omezení. Tyto jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím nichž uživatel data vkládá. Uživatel je povinen je respektovat.

Uživateli je zakázáno:

–  zřizovat více uživatelských účtů za účelem umělého zvýšení prostoru pro jeho prezentaci a za účelem klamání ostatních uživatelů Serveru,
– úmyslně podporovat, umožňovat nebo se zapojovat do jakýchkoliv nelegálních činností, včetně přenosu komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření pomluv, porušování vlastnických a autorských práv,
– neoprávněně využívat data a neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost Serveru nebo narušovat bezpečnost Serveru ve snaze získat neoprávněný přístup,
– využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto podmínkám.
– Přístup na Server může být úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s uděleným souhlasem. To se netýká stránek obsahujících zákonem nebo jinými regulatorními předpisy stanovené informace – přístup na takové stránky není poskytnutím osobních informací podmíněn.

Stránky provozovatele jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu provozovatel získává anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Uživatel nemá nárok na žádnou náhradu případné škody, způsobené případnou nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností Serveru, případným únikem informací o uživateli účtu z nedbalosti, nebo jakýmkoliv jiným následkem používání služeb Serveru

Uživatel služeb Serveru odpovídá za to, že využíváním služeb Serveru nepoškozuje jakákoli práva třetích osob, a za případné škody vzniklé provozovateli v případě prokazatelné vědomé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání ze strany uživatele. Tuto škodu je uživatel povinen uhradit ve skutečné výši.

Provozovatel si vyhrazuje právo:

– na změnu těchto podmínek užití služeb Serveru, a to i bez předchozího upozornění,
při nedodržení jakéhokoli bodu těchto podmínek zrušit uživateli účet a to bez udání důvodu,
– ze Serveru odstranit uživatelský účet:
* který slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti;
* který byl vytvořen tak, aby zvolená přezdívka budila pohoršení či byla v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly;
* který byl používán v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem nebo s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru inovovat, přidávat, mazat či jakkoli upravovat.

Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn provozovatelem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí.

Zrušení uživatelského účtu uživatelem: Uživatel, který se řádně zaregistroval na Serveru, má právo na odstranění svého uživatelského účtu. Odstranění účtu znamená že budou odstraněna veškerá data zadaná uživatelem a Uživateli již nadále nebude dovoleno využívat služeb Serveru pro něž je nutné mít platný uživatelský účet. Zrušení účtu uživatel provede kliknutím na odkaz „Zrušit účet“ v nastavení uživatelského profilu. V případě, že není v nastavení volba zrušení účtu, může o zrušení zažádat zasláním emailu na info @ yachtwedding.com  přičemž žádost musí odeslat z emailu uvedeného při registraci. V případě, že uživatel zapomněl heslo a nemůže se přihlásit do svého profilu, může si nechat heslo zaslat na email uvedený při registraci kliknutím na odkaz „zaslat heslo“.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživateli vzniknou, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách Serveru pouze proto, že jich nevyužívá.

Uživatel poskytuje provozovateli následující práva k veškerým výsledkům jeho činnosti na Serveru a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla. Za poskytnutí oprávnění provozovatele k těmto výsledkům činnosti uživatele nenáleží uživateli úplata. Licence je udělena uděluje okamžikem zveřejnění tohoto obsahu na serveru, a to na dobu zveřejnění fotografií, textů nebo jiných výsledků tvůrčí duševní činnosti na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.

Provozovatel neodpovídá za pravdivost informací a autentičnost fotografií zveřejněných na Serveru. Provozovatel neprodleně odstraní ze Serveru fotografii(e), u nichž existuje důvodné podezření ze strany provozovatele, nebo byl na tuto skutečnost upozorněn třetí osobou, že nesplňuje podmínku autentičnosti nebo porušuje jiná ustanovení tohoto ujednání, a to bez udání důvodu.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách provozovatele nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30/04/2018 a nahrazují přechozí podmínky.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :